Fish in Reflecting Pool

Fish in Reflecting Pool Mel Someroski 1972